TUYỂN DỤNG: Nhóm tư vấn nghiên cứu về “Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững – Mô hình quốc tế và bài học cho Việt Nam”

(Tiếng Anh bên dưới – English below)

1. BỐI CẢNH

Chương trình Shinhan Square Bridge (https://livinglabvietnam.org/about-shinhan/) do Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) điều phối, triển khai tại Việt Nam từ năm 2021. Đây là một sáng kiến hướng tới tạo ra ​​tác động tập thể xuyên biên giới và trên nhiều lĩnh vực nhằm thiết kế và xây dựng một cộng đồng hòa nhập mang lại cơ hội cho tất cả mọi người ở Việt Nam. Bằng cách áp dụng các giải pháp công nghệ sáng tạo được cung cấp bởi các công ty khởi nghiệp xuyên biên giới, nền tảng sẽ giúp công dân kết nối với các nguồn lực sẵn có và cơ hội mới để thành công trong tương lai.

Trong khuôn khổ hợp tác với Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC) nhằm thúc đẩy sự hợp tác đa bên trong nỗ lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo mở xã hội. Viện MSD dự kiến tiến hành một nghiên cứu tìm hiểu về vai trò của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững (PTBV).

2. MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

– Mục đích: (1) nghiên cứu sẽ cung cấp thông tin và bằng chứng cho Chính phủ Việt Nam trong quá trình xây dựng và tham mưu khung chương trình, chính sách phù hợp hướng đến thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong tiến trình thực hiện các mục tiêu PTBV theo cam kết; (2) Mô hình dự án Shinhan Square Bridge Việt Nam và các mô hình tương tự khác có thể là minh chứng cho nỗ lực hợp tác đa bên và xuyên biên giới hướng đến huy động nguồn lực từ doanh nghiệp và các tổ chức quốc tế đầu tư nâng cao nền tảng đổi mới sáng tạo mở/living lab giải quyết các vấn đề xã hội tại Việt Nam.

– Mục tiêu:

(1) Xác định khung pháp lý và các chính sách liên quan đến thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và khởi nghiệp hướng tới thực hiện các mục tiêu PTBV; tìm hiểu kinh nghiệm quốc tế trong việc phát triển chính sách thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và khởi nghiệp hướng tới thực hiện các mục tiêu PTBV

(2) Tìm hiểu mức độ nhận thức và hiệu quả thực hành kinh doanh của các startups triển khai tại Việt Nam về PTBV;

(3) Tìm hiểu và phân tích một số mô hình thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng tới các mục tiêu PTBV tại Việt Nam;

(4) Xây dựng một số giải pháp và khuyến nghị chính sách và thực tiễn thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và khởi nghiệp hướng đến các mục tiêu PTBV tại Việt Nam.

3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

– Khung pháp lý hiện tại thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở và khởi nghiệp hướng đến các mục tiêu PTBV tại Việt Nam có các khoảng trống nào, đặc biệt so với kinh nghiệm quốc tế của một số nước đã thành công trong việc xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mở?

– Các startups tại Việt Nam nhận thức như thế nào về kinh doanh hướng đến PTBV? Quan điểm của startups về các cơ hội và thách thức trong thực hành kinh doanh và phát triển công nghệ hướng đến PTBV?

– Vai trò của các nhân tố và hợp tác đa bên trong hệ sinh thái thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng đến các mục tiêu PTBV?

– Các khuyến nghị chính sách và bài học chính cho Việt Nam là gì? Làm thế nào để huy động nguồn lực và thúc đẩy hợp tác đa bên, đặc biệt là vai trò của các tổ chức xã hội trong thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hướng đến PTBV?

4. PHƯƠNG PHÁP LUẬN

– Nghiên cứu tài liệu (văn bản chính sách, pháp luật; báo cáo, nghiên cứu sẵn có,…)

– Phương pháp định lượng: Thực hiện khảo sát (thông qua phiếu câu hỏi) với các startups;

– Phương pháp định tính:

+ Thảo luận nhóm hoặc phỏng vấn sâu sử dụng bảng hỏi bán cấu trúc với một số startups, các tổ chức hỗ trợ trong hệ sinh thái, nhà đầu tư, tập đoàn,v.v…

+ Phỏng vấn sâu đại diện một số cơ quan nhà nước, cơ quan hợp tác phát triển quốc tế, lãnh đạo tập đoàn, chuyên gia,v.v…

5. THỜI GIAN

 • 8/2023
 • 8 – 9/2023
 • 10 – 11/2023
 • Công bố, chia sẻ kết quả khảo sát: Cuối tháng 10-12/2023.

Dự tính thời gian và số ngày làm việc:

STTNội dung công việcThời gian
thực hiện
Số ngày tư vấn (dự kiến)
1Xây dựng kế hoạch khảo sát, các công cụ khảo sát và đề cương báo cáo khảo sát.Tháng 8/20235 ngày
2Thực hiện khảo sát định lượng bằng bảng hỏi với khoảng 100 doanh nghiệp khởi nghiệpTháng 9/202315 ngày
3Thực hiện các cuộc thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu với các bên liên quanTháng 9/20235 ngày
4Nhập liệu, phân tích dữ liệu khảo sátTháng 9-10/20235 ngày
5Viết dự thảo báo cáoTháng 10/202310 ngày
6Chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáoTháng 10 – 11/20235 ngày
 Tổng cộng 45 ngày

Báo cáo cần đảm bảo được hoàn thiện và được nghiệm thu trước ngày 31.10.2023, hoặc chậm nhất trước ngày 5.11.2023

6. YÊU CẦU VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY TƯ VẤN

6.1. Tiêu chí lựa chọn Tư vấn/ Nhóm tư vấn/ Công ty tư vấn (gọi chung là tư vấn):

Tiêu chí của tư vấn/Nhóm tư vấn/ công ty phối hợp thực hiện khảo sát:

 • Cần có ít nhất 01 chuyên gia – trưởng nhóm đáp ứng được các tiêu chí sau:
 • Am hiểu về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cũng như các thực hành liên quan về thực tiễn triển khai các mô hình tại Việt Nam và quốc tế, có bao gồm hiểu biết và thực hành chuyên môn về đổi mới sáng tạo và thực hành khởi nghiệp hướng đến các mục tiêu PTBV và các vấn đề xã hội;
 • Có bằng thạc sỹ và 6-10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội hoặc có bằng tiến sỹ với 4-8 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nghiên cứu xã hội;
 • Có kiến thức và kỹ năng chuyên môn về phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng, phân tích số liệu và viết báo cáo bằng tiếng Anh.
  • Ít nhất 01 cán bộ có chuyên môn và kinh nghiệm về thu thập, phân tích dữ liệu.
  • Có nhóm cán bộ nhập liệu và phần mềm xử lý dữ liệu chuyên nghiệp (cả định lượng và định tính).

6.2. Trách nhiệm của Tư vấn/ Nhóm tư vấn/ Công ty tư vấn:

 • Phối hợp cùng MSD và NATEC thiết kế nghiên cứu và xây dựng phương pháp nghiên cứu (bao gồm xác định thông tin cần thu thập, nguồn thông tin, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp chọn mẫu, cỡ mẫu, công cụ nghiên cứu, v.v…);
  • Thực hiện khảo sát định lượng và định tính;
  • Nhập liệu, phân tích dữ liệu khảo sát;
  • Viết một báo cáo tổng thể về các phát hiện của khảo sát bằng tiếng Anh và tiếng Việt với ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu và một báo cáo ngắn gọn bằng tiếng Anh và tiếng Việt trình bày các phát hiện chính của khảo sát.

7. PHÍ TƯ VẤN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

 • Phí tư vấn: theo thoả thuận
 • Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng phương thức chuyển khoản sau theo các đợt hoàn thành công việc trên cơ sở thỏa thuận ở bước đàm phán hợp đồng.

8. ỨNG TUYỂN VÀ LIÊN HỆ

 • Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: contact@msdvietnam.org trước ngày 15/7/2023
 • Hồ sơ thầu được gồm:  

+ Bản giới thiệu ngắn gọn về Công ty hoặc trưởng nhóm tư vấn.

+ CV của các thành viên nhóm tư vấn tham gia khảo sát.

+ Đề xuất nghiên cứu

+ Đề xuất cụ thể số ngày tư vấn và mức phí tư vấn tính theo ngày (bao gồm cả thuế).


CONSULTANT TEAM RECRUITMENT FOR RESEARCH ON

“INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS – INTERNATIONAL MODEL AND LESSONS FOR VIETNAM”

1. BACKGROUND

The Shinhan Square Bridge Program (https://livinglabvietnam.org/about-shinhan/) is coordinated and implemented by the Management and Sustainable Development Institute (MSD) in Vietnam from 2021. This is an initiative that aims to create a cross-border and multi-disciplinary collective impact to design and build an inclusive community that provides opportunities for all in Vietnam. By leveraging innovative technology solutions provided by cross-border startups, the platform will help citizens connect to available resources and new opportunities for future success.

In the framework of cooperation with the National Agency for Technology Entrepreneurship and Commercialization Development (NATEC) to promote multi-stakeholder cooperation in efforts to promote social open innovation. MSD plans to conduct a study to explore the role of innovation and entrepreneurship towards the Sustainable Development Goals (SDGs).

2. AIMS AND OBJECTIVES

– Aims: (1) the research will provide information and evidence to the Government of Vietnam in the process of developing and advising appropriate program frameworks and policies towards promoting innovation and entrepreneurship in the process of implementing sustainable development goals as committed; (2) The Shinhan Square Bridge Vietnam project model and other similar models can be evidence of multi-stakeholder and cross-border cooperation efforts towards mobilizing resources from international enterprises and organizations to invest in improving the open innovation/living lab platform to solve social problems in Vietnam.

Objectives:

(1) Identify the legal framework and policies related to promoting the open innovation and entrepreneurship ecosystem towards the implementation of sustainable development goals; learn international experience in developing policies to promote the open innovation and entrepreneurship ecosystem towards the implementation of sustainable development goals

(2) Learn the level of awareness and efficiency of business practices of startups deployed in Vietnam on sustainable development;

(3) Understanding and analyzing a number of models to promote innovation and entrepreneurship towards sustainable development goals in Vietnam;

(4) Develop a number of solutions and policy recommendations and practices to promote the ecosystem of open innovation and entrepreneurship towards sustainable development goals in Vietnam.

3. RESEARCH QUESTIONS

– What are the gaps in the current legal framework to promote an open innovation ecosystem and entrepreneurship towards sustainable development goals in Vietnam, especially compared to the international experience of some countries that have succeeded in building an open innovation ecosystem?

– How do startups in Vietnam perceive the business towards sustainable development? What are the startups’ views on opportunities and challenges in business practice and technology development towards sustainable development?

– The role of actors and multi-stakeholder cooperation in the ecosystem to promote innovation and entrepreneurship towards sustainable development goals?

– What are the policy recommendations and key lessons for Viet Nam? How to mobilize resources and promote multi-stakeholder cooperation, especially the role of social organizations in promoting the innovation ecosystem and entrepreneurship towards sustainable development?

Methodology

– Researching documents (policy documents, laws; reports, available research,…)

– Quantitative method: Conducting surveys (through questionnaires) with startups;

Qualitative research

+ Group discussions or in-depth interviews using semi-structured questionnaires with some startups, support organizations in the ecosystem, investors, corporations,etc.

+ In-depth interviews with representatives of some state agencies, international development cooperation agencies, corporate leaders, experts,etc.

5. TIMELINE

 • Research design and development of research toolkit: August 2023
 • Quantitative and qualitative surveys: August – September 2023
 • Data entry, analysis of survey data and report writing: October – November 2023
 • Announcing and sharing survey results: End of October-December 2023.

Estimated time and number of working days:

No.Task descriptionTimelineConsultation days (tentative)
1Develop a survey plan, survey tools and survey report outline.August 20235 days
2Conduct quantitative surveys using questionnaires with about 100 startupsSeptember 202315 ngày
3Conduct group discussions, in-depth interviews with stakeholdersSeptember 20235 days
4Data entry, analysis of survey dataSeptember-October 20235 days
5Writing the draft reportOctober 202310 days
6Edit and finalize the reportOctober – November 20235 days
 Total 45 days

The report needs to be completed and accepted by October 31, 2023, or by November 5, 2023 at the latest.

6. REQUIREMENTS AND RESPONSIBILITIES OF THE CONSULTING COMPANY

6.1. Criteria for selection of Consultant/Consultant Group/Consultant Company (collectively referred to as consultant):

Criteria of the Consultant/Consultant Team/ Company coordinating the survey:

 • At least 01 expert – team leader must meet the following criteria:
 • Knowledge of the innovation and entrepreneurship ecosystem as well as relevant practices on the implementation practices of models in Vietnam and internationally, including professional knowledge and practice on innovation and entrepreneurship practices towards sustainable development goals and social issues;
 • Have a master’s degree and 6-10 years of work experience in the field of social research or have a doctorate with 4-8 years of work experience in the field of social research;
 • Have professional knowledge and skills in qualitative and quantitative research methods, data analysis and writing reports in English.
  • At least 01 staff with expertise and experience in data collection and analysis.
  • There is a team of data entry officers and professional data processing software (both quantitative and qualitative).

6.2. Responsibilities of the Consultant/Consultant Team/Consultant Company:

 • Coordinate with MSD and NATEC to design research and develop research methods (including determining the information to be collected, information sources, information collection methods, sampling methods, sample sizes, research tools, etc.);
  • Conducting quantitative and qualitative surveys;
  • Input data, analyze survey data;
  • Write an overall report on the survey findings in English and Vietnamese with simple, easy-to-understand language and a brief report in English and Vietnamese presenting the main findings of the survey.

7. CONSULTANCY FEE AND FORM OF PAYMENT

 • Consultancy fee: as per mutual negotiation and agreement
 • The payment will be made by the following transfer method according to the work completion phases on the basis of the agreement in the contract negotiation step.

8. APPLICATION AND CONTACT

 • Interested candidates submit their application to the email address: contact@msdvietnam.org  before July 15, 2023.
 • The bid is made up of:

+ A brief introduction about the Company or the consulting team leader.

+ CVs of members of the consulting team participating in the survey.

Research proposal

+ Specifically propose the number of consulting days and consulting fees by day (including taxes).