Giải pháp Tương lai Shinhan (Shinhan S² Bridge) là một nền tảng tăng trưởng tại Hàn Quốc, dành cho tất cả những người chơi trong hệ sinh thái khởi nghiệp, bao gồm các công ty khởi nghiệp trong tất cả các giai đoạn tăng trưởng, mô hình tăng tốc khởi nghiệp, nhà đầu tư và nhà hoạch định chính sách.  

Đây là cầu nối giữa Tập đoàn Tài chính Shinhan và các công ty khởi nghiệp để xây dựng hệ sinh thái cho tăng trưởng sáng tạo, để mở rộng toàn cầu và thúc đẩy sự phát triển lớn mạnh của các công ty khởi nghiệp.

big size) 지도

Chuỗi trung tâm toàn quốc của nền tảng này nuôi dưỡng các sáng kiến ​​khởi nghiệp địa phương và kết nối các khu vực với mạng lưới rộng khắp thế giới.

Nền tảng hoạt động 5 chương trình lần lượt tại Seoul, Incheon, Jeju, Vietnam và đối với thanh niên. Đây là một chương trình dựa trên sự kết nối thành viên dành cho các công ty khởi nghiệp trong các giai đoạn phát triển khác nhau: Từ giai đoạn sơ khai của công ty đến vòng gọi vốn Series A cung cấp các dịch vụ một cửa và hỗ trợ để nuôi dưỡng các công ty thành những doanh nghiệp lớn mạnh.

 

Dự án Giải pháp Tương lai Shinhan (Shinhan S2 Bridge Vietnam) là một sáng kiến ​​tác động tập thể xuyên biên giới và đa ngành nhằm thiết kế và xây dựng một cộng đồng hòa nhập mang lại cơ hội cho tất cả mọi người ở Việt Nam. 

Bằng cách tận dụng các giải pháp công nghệ sáng tạo được cung cấp bởi các công ty khởi nghiệp xuyên biên giới, nền tảng sẽ giúp công dân kết nối với các nguồn lực sẵn có và cơ hội mới để thành công trong tương lai.