Tictoc Croc

  • Thành lập vào năm 2016
  • Sản phẩm: Ứng dụng và dịch vụ chăm sóc trẻ
  • Doanh nghiệp tập trung chủ yếu vào việc thu hẹp khoảng cách giáo dục thông qua việc giảng dạy số cho học sinh từ các trường tình thương và trung tâm bảo trợ tại Thành phố Hồ Chí Minh.
  • Ngoài việc tổ chức khảo sát về dịch vụ giải trí và giáo dục, Tictoc Croc còn tổ chức các khóa tập huấn cho các gia sư tình nguyện, cung cấp giáo trình và tài liệu học tập cần thiết để triển khai hiệu quả các lớp học tiếng Anh sơ cấp trực tiếp cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trong những trường này.
  • Website: http://www.tictoccroc.com/