Rivo

  • Được thành lập vào năm 2017
  • Sản phẩm: Bàn phím Rivo1, Rivo2 và Rivo 3
  • Rivo không chỉ tập trung vào việc sản xuất và bán các bàn phím, mà còn chú trọng đến việc hỗ trợ và đào tạo người khiếm thị về cách sử dụng thiết bị của họ. Điều này nhằm tạo cơ hội cho cộng đồng người khiếm thị tham gia tích cực vào các lĩnh vực giáo dục, kinh tế và xã hội.
    Thông qua các bàn phím thông minh của mình, Rivo Enterprises nỗ lực tăng cường tính tiến cận và tính bao hàm cho người khiếm thị, giúp họ tương tác và sử dụng công nghệ số một cách hiệu quả hơn. Sự cam kết của họ trong việc trang bị công cụ và nguồn lực hiệu quả là minh chứng cho mục tiêu tạo ra một xã hội bao dung hơn.
  • Để biết thêm thông tin về Rivo và các sản phẩm của họ, vui lòng truy cập trang web: https://rivo.me/