Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam, được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931; do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ Cách Mạng đã tập hợp được đông đảo các bạn thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc vào tiến trình giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc