Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tiền thân là Trường vẽ Gia Định được thành lập năm 1913, với sứ mệnh đào tạo những chuyên gia về mỹ thuật, hướng đến bảo tồn giá trị bản sắc văn hoá dân tộc, phát huy tính sáng tạo, niềm đam mê của người nghệ sĩ, và hội nhập sâu rộng với nền mỹ thuật khu vực và thế giới.