Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU)

– NEU được thành lập vào năm 1956;

– Là một trong những đại học hàng đầu về Kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh tại Việt Nam;

– NEU đang giữ các vị trí như: Viện Kinh Tế và Kinh doanh hàng đầu Việt Nam, trung tâm nghiên cứu kinh tế uy tín, trung tâm tư vấn kinh tế, kinh doanh và quản lý