Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam (VIGEF)

Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được thành lập vào năm 2017; với nhiệm vụ: đổi mới cách dạy học và đánh giá học sinh

(1) Đổi mới quản lý nhà trường

(2) Giáo dục giá trị và kỹ năng cho học sinh

(3) Giáo dục STEM/STEAM gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

(4) Phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời