Vietnam and Friends

Vietnam and Friends là một tổ chức xã hội thành lập tại Hà Nội nhằm mục đích hỗ trợ người tàn tật và người cần cứu trợ thông qua định hướng giáo dục, đạo tạo kỹ năng việc làm cơ bản và kết nối các cơ hội nghề nghiệp. Bên cạnh đó, Vietnam and Friends cũng tập trung vào thúc đẩy ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.