Trường đại học Văn Lang

Với 66 ngành đào tạo thuộc 7 lĩnh vực, Trường đại học Văn Lang hướng tới đào tạo học viên trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ, đồng thời hỗ trợ, thúc đấy các dự án nghiên cứu khoa học hướng đến giải quyết các vấn đề của xã hội.