Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh

Trường Đại học Kinh tế – Tài chính thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 24 tháng 9 năm 2007, theo đuổi mục tiêu là đại học hàng đầu Việt Nam và hướng tới chuẩn mực đào tạo quốc tế gắn liền triết lý Giáo dục toàn diện – Học tập suốt đời.