Trường Cao đẳng FPT Polytechnic

Với triết lý “Thực học – Thực nghiệp”, từ ngày 01 tháng 07 năm 2010, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic bắt đầu hoạt động hướng tới mục tiêu cung cấp kỹ năng nghề nghiệp chất lượng cao cho người học chung trên toàn Việt Nam, đảm bảo dược tính cạnh tranh trong môi trường phát triển ngày càng cao. (Bên cạnh việc áp dụng phương pháp học Project-based Learning và phương pháp giảng dạy Blended Learning, các chưuong trình đào tạo tại trường được thiết kế theo tiểu chuẩn quốc tế như: tiêu chuẩn nghề ASEAN, tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam VTOS.)