Trung tâm Sao Mai

Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai là một tổ chức phi lợi nhuận, được thành lập vào năm 2001. Nhiệm vụ chính của Trung Tâm là thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ trợ giúp nhằm giúp tăng năng lực người khiếm thị trong giáo dục, việc làm và sống tự lập.