Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC)

Trung tâm Nghiên cứu Sáng kiến Phát triển Cộng đồng (RIC) là tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận với sứ mệnh thúc đẩy và phát triển các hệ sinh thái cộng đồng tự quản, hướng tới một xã hội công bằng và bình đẳng, sự phát triển hoà nhập và bền vững của các cộng động nông thôn và miền núi, đặc biệt là các cộng đồng dân tộc thiểu số.