Startup Vietnam Foundation (SVF)

Thành lập từ năm 2014, Startup Vietnam Foundation (SVF) là tổ chức xã hội hóa phi lợi nhuận hướng đến mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam thông qua hai phương tiện: Đổi mới sáng tạo và Hệ tư duy khởi nghiệp.