Quỹ Những Trái Tim Huế

Quỹ Những Trái Tim Huế (Hearts for Hue) là một tổ chức nhân đạo địa phương bắt đầu hoạt động từ ngày 23 tháng 05 năm 2007 nhằm cải thiện cuộc sống cho những người dân có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chương trình phát triển cộng đồng xoay quanh các lĩnh vực sức khoẻ, cải thiện cơ sở vật chất ngành giáo dục, cung cấp nước sạch, vệ trinh môi trường và phát triển kinh tế hộ gia đình.