Quỹ Hy Vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan

  • Quỹ Hy vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan (SFG Hope Foundation) được thành lập với tên gọi là Quỹ Trăm Năm Chohung vào năm 1996 và sau đó đổi tên thành Quỹ Hy vọng Ngân hàng Shinhan vào năm 2006. Quỹ Hy vọng Tập đoàn Tài chính Shinhan là một tổ chức phi lợi nhuận hàng đầu trong lĩnh vực tài chính, nhằm thực hiện sự phát triển bền vững của Tập đoàn, của Quỹ và các dự án Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) của mình. Thông qua việc chia sẻ và tạo ra một xã hội đầy hy vọng mà tất cả mọi người thịnh vượng, Quỹ đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng địa phương thông qua các dự án hỗ trợ đa dạng cho những người thiếu về tài chính, tạo việc làm, phát triển cộng đồng và tiến bộ trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và giáo dục. Website: https://www.shinhanfoundation.or.kr/index.php