Quỹ ASEAN (ASEAN Foundation)

Qũy ASEAN được thành lập vào tháng 12 năm 1997; với nhiệm vụ hỗ trợ ASEAN thúc đẩy nhận thức, bản sắc, tương tác và phát triển của người dân các nước ASEAN