Platfarm (Mojitok and Zookiz)

– Thành lập vào năm 2014;

– Mô hình kinh doanh: Giải pháp Emoji B2B;

-Công nghệ/ Sản phẩm/ Dịch vụ: Cung cấp các sản phẩm B2B dễ dàng cải đặt trên các dịch vụ di dộng khác nhau dựa trên các khung chat; bao gồm nội dung các biểu tượng cảm xúc chất lượng cao và mô hình lợi nhuận (profit model)