LabSD

  • Thành lập năm 2017, trụ sở tại Hàn Quốc
  • Sản phẩm: Cung cấp một hệ sinh thái tập trung vào nền tảng EYELIKE™ để ngăn ngừa mù và các bệnh không lây nhiễm.
  • LabSD triển khai các hệ thống chăm sóc sức khỏe di động và nghiên cứu tác động của những hệ thống này đối với khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc mắt trong các khu vực có nguồn lực hạn chế, đặc biệt là trong việc giải quyết các thách thức về sàng lọc và điều trị các bệnh thể thực quản gây nguy hiểm đến thị giác. Doanh nghiệp thực hiện điều này thông qua việc giới thiệu nền tảng EYELIKE™.
  • Trang chủ: https://www.labsd.net/