Hội Người mù Thành phố Hà Nội

Hội Người mù Thành phố Hà Nội là một tổ chức xã hội đặc thù với công tác chăm sóc giúp đỡ hội viên – những người khiếm thị thuộc TP Hà Nội – là một trong những tiêu chí hoạt động quan trọng nhất. Bên cạnh đó, Hội tạo điều kiện, môi trường tích cực cho người khiếm thị tự tin, chủ động tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, hoà nhập vào cuộc sống cộng đồng và đóng góp cho xã hội