Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực cho Người khuyết tật (DRD)

Trung tâm nghiên cứu và phát triển năng lực người khuyết tật là một tổ chức phi lợi nhuận tại thành phố Hồ Chí Minh, được thành lập năm 2005. Các hoạt động chính:

(1) Nâng cao năng lực

(2) Xóa bỏ rào cản xã hội