Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC)

Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ được thành lập vào ngày 8 tháng 6, là cơ quan trực thuộc bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển của mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia bằng cách tăng cường mối quan hệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. NATEC đã tham gia hợp tác Đề án 844 về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia