Hỗ trợ các trường công lập hợp tác với Tripath để xây dựng một cộng đồng vững mạnh.