VIGEF

Quỹ hỗ trợ đổi mới giáo dục phổ thông được thành lập vào năm 2017; với nhiệm vụ: đổi mới cách dạy học và đánh giá học sinh

(1); đổi mới quản lý nhà trường

(2); giáo dục giá trị và kỹ năng cho học sinh

(3); giáo dục STEM/STEAM gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương

(4); phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời