Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

“Go big or go home”- TRUTH OR MYTH?

Duy Phạm - Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia - Bộ Khoa Học Và Công Nghệ “Go big or go home” được dùng làm khẩu hiệu cho khá nhiều công ty lớn cũng như các startup; nhưng theo tôi cần có 1 góc nhìn khác hơn...
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress

XÂY DỰNG THÀNH PHỐ THÔNG MINH KHÔNG RÀO CẢN CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐỂ HƯỚNG TỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

TP.HCM, ngày 29.03.2022 -  Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển bền vững (MSD) – United Way Việt Nam, phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ, United Way Worldwide Trung tâm Khuyết tật và Phát triển (DRD) và các đối tác ...