Quỹ ASEAN (ASEAN Foundation)

Qũy ASEAN được thành lập vào tháng 12 năm 1997; với nhiệm vụ hỗ trợ ASEAN thúc đẩy nhận thức, bản sắc, tương tác và phát triển của người dân các nước ASEAN

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam, được thành lập vào ngày 26 tháng 3 năm 1931; do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Được xây dựng, rèn luyện và trưởng thành qua các thời kỳ Cách Mạng đã tập hợp được đông đảo các bạn thanh niên phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, cống hiến xuất sắc vào tiến trình giải phóng dân tộc, thống nhất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (NATEC)

Cục phát triển Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ được thành lập vào ngày 8 tháng 6, là cơ quan trực thuộc bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam; nhằm thúc đẩy sự hình thành và phát triển của mạng lưới đổi mới sáng tạo quốc gia bằng cách tăng cường mối quan hệ giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. NATEC đã tham gia hợp tác Đề án 844 về việc hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia